Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

STATUT FUNDACJI
EUROPEJSKI PARK HISTORYCZNY  W ZAMKU GNIEW

Postanowienia ogólne

§1.

 1.  Fundacja pod nazwą EUROPEJSKI PARK HISTORYCZNY W ZAMKU GNIEW zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

  1) spółkę pod firmą: ZAMEK GNIEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewie (83-140), przy ulicy Zamkowej nr 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041858, REGON 191465328, NIP 958-11-81-515 - reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu tej Spółki Jerzego Boruckiego;

  2) spółkę pod firmą: „POLMLEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-152), przy ulicy Modlińskiej nr 310/312, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122389, REGON 015203332, NIP 951-20-53-010 - reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu tej Spółki Jerzego Boruckiego;

  3) spółkę pod firmą: POLMLEK RACIĄŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu (09-140), przy ulicy Zawody nr 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000181296, REGON 630303135, NIP 782-10-14-202 - reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu tej Spółki Jerzego Boruckiego;

  4) spółdzielnię pod firmą: Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK - MAĆKOWY z siedzibą w Gdańsku (80-180), przy ulicy Bartniczej nr 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073370, REGON 000818410, NIP 583-00-01-623 - reprezentowaną przez Prezesa Zarządu tej Spółki Ewę Martę Szczęsną i pełnomocnika Danutę Galinowską;

  zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Marię Dambek - notariusza w Gdańsku, Rep. A nr 5999/2011, w dniu 06 kwietnia 2011 roku - działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2.  Fundacja w dniu 15 lipca 2011 r. połączyła się z Fundacją Zamek w Gniewie
  KRS 0000178515, adres: 83 – 140 Gniew ul. Zamkowa 3 ustanowioną przez Gminę Gniew w dniu 18 czerwca 2003 roku przed notariuszem Tomaszem Binkowskim
  w Gdańsku Rep. A nr 5128/2003.  Fundacja Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew pełni funkcję fundacji przejmującej, która przejęła wszystkie dokonania, zobowiązania oraz majątek Fundacji Zamek w Gniewie i kontynuować będzie realizację zbieżnych celów statutowych obu fundacji.
 3.  Fundacja może używać nazwy skróconej FUNDACJA ZAMKU GNIEW.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy pełnej oraz skróconej w wybranych językach obcych.
 5.  Fundacja jest apolityczna.

§2.

Fundacja ma osobowość prawną.


§3.

Siedzibą fundacji jest miasto Gniew.

§4.

 1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Działalność Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zgodności z przepisami prawa miejscowego.
 3. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.


§5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji.
§7.

Celami Fundacji są:

 1. Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności w dziedzinie:
  • kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturalnego;
  • nauki, oświaty i wychowania;
  • ochrony i promocji rzemiosł dawnych i ginących zawodów;
  • turystyki i promocji lokalnych produktów turystycznych;
  • ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych;
  • ochrony zabytków pochodzenia przyrodniczego i antropologicznego;
  • przeciwdziałania patologiom społecznym;
  • ochrony zdrowia;
  • rozwoju zasobów ludzkich.
 2. Odbudowa i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów Wzgórza Zamkowego w Gniewie, w tym utworzenie i prowadzenie Europejskiego Parku Historycznego.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości historycznej i kulturalnej ze szczególnym promowaniem husarii – chluby oręża polskiego.
 4. Popularyzowanie osiągnięć oręża polskiego i europejskiego.
 5. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności środowisk i grup rolniczych związanych z produkcją mleka.
 6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 7. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych.
 9. Działalność charytatywna.§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zarządzanie  Europejskim Parkiem Historycznym w Zamku Gniew.
 2. Partycypację finansową w kosztach odbudowy i zagospodarowaniu na cele działalności kulturalnej i turystycznej zabytkowych obiektów Wzgórza Zamkowego w Gniewie.
 3. Współudział w zarządzaniu obiektami zabytkowymi.
 4. Działania na rzecz kultury i sztuki:
  • upowszechnianie kultury;
  • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, spektakli teatralnych, jak również turniejów i jarmarków historycznych i rzemieślniczych;
  • organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, sesji naukowych.
 5. Działania w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania:
  • organizację szkół, szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach objętych celami fundacji;
  • gromadzenie bibliografii i wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej fundacji;
  • fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program Fundacji oraz nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie;
  • organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą;
  • działalność wydawniczą i promocyjną;
  • tworzenie i obsługa portali internetowych;
  • tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych.
 6. Działania na rzecz ochrony zabytków pochodzenia antropogenicznego oraz przyrodniczego:
  • współudział w opracowywaniu i realizacji projektów rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych;
  • zabezpieczanie, konserwację zagospodarowywanie i promocję obiektów zabytkowych;
  • wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań proekologicznych oraz dotyczących energii odnawialnej;
  • współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i popularyzowania tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej.
 7. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
  • organizacja kolonii i obozów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę z patologiami społecznymi i uzależnieniami;
  • organizowanie działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych, w tym likwidacja barier komunikacyjnych;
  • organizowanie kampanii i akcji społecznych na rzecz zdrowego odżywiania.
 8. Współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
 9. Organizowanie i stwarzanie warunków do współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie idei odtwarzania historii i rzemiosł dawnych.


§9.

Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 94.99.Z;
 2. Działalność organizacji profesjonalnych - 94.12.Z;
 3. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z;
 4. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - 91.03.Z;
 5. Działalność muzeów - 91.02.Z;
 6. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z;
 7. Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z;
 8. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z;
 9. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z;
 10. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z;
 11. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90.E;
 12. Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z;
 13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;
 14. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z;
 15. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z;
 16. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych - 85.42.A;
 17. Zasadnicze szkoły zawodowe - 85.32.B;
 18. Działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90.B;
 19. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 79.90.A;
 20. Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z;
 21. Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z;
 22. Działalność fotograficzna - 74.20.Z;
 23. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z;
 24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z;
 25. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z;
 26. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z;
 27. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z;
 28. Wydawanie książek - 58.11.Z.


§10.

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.


§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§12.

  1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
  2. funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
  3. Wkłady na fundusz założycielki Fundacji wniesiono w następującej wysokości:
   1. spółka pod firmą: ZAMEK GNIEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewie wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);
   2. spółka pod firmą: „POLMLEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);
   3. spółka pod firmą: POLMLEK RACIĄŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);
   4. spółdzielnia pod firmą: Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK - MAĆKOWY z siedzibą w Gdańsku wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. uzyskanych dotacji i zbiórek;
 4. dochodów wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach odpłatnej działalności statutowej;
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, w przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej.


§14.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.§15.


Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 1. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z;
 2. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - 91.03.Z;
 3. Działalność muzeów - 91.02.Z;
 4. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z;
 5. Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z;
 6. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z;
 7. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z;
 8. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z;
 9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90.E;
 10. Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z;
 11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;
 12. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z;
 13. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z;
 14. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych - 85.42.A;
 15. Zasadnicze szkoły zawodowe - 85.32.B;
 16. Działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90.B;
 17. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 79.90.A;
 18. Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z;
 19. Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z;
 20. Działalność fotograficzna - 74.20.Z;
 21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z;
 22. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z;
 23. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z;
 24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z;
 25. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z;
 26. Wydawanie książek - 58.11.Z;
 27. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21.Z;
 28. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A;
 29. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe - 55.30.Z;
 30. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z;
 31. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21.Z;
 32. Transport drogowy towarów - 49.41.Z;
 33. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z;
 34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z;
 35. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z;
 36. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z;
 37. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z.


Organy Fundacji.
§16.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji;
 3. Kapituła Fundacji.


§17.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą przedstawiciele Fundatorów.
 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Przewodniczący Kapituły Fundacji.
 5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.-
 11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


§18.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§19.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Fundacji.
 8. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji.
 9. Podejmowanie za zgodą Zarządu uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji.
 10. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.


§20.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Zarząd Fundacji.
§21.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji, w tym Prezesa Zarządu.

§22.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów a do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


Kapituła Fundacji
§23.

 1. Kapituła Fundacji stanowi organ doradczy dla Rady Fundacji oraz dla Zarządu Fundacji.-
 2. Członków Kapituły Fundacji powołuje Rada Fundacji spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami działania Fundacji.
 3. Skład ilościowy Kapituły Fundacji jest nieograniczony.
 4. Członkowie kapituły powoływani są na trzyletnią kadencję, można pełnić funkcję członka kapituły przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Spośród członków kapituły fundacji wybierany jest Przewodniczący Kapituły Fundacji.
 6. Przewodniczący Kapituły Fundacji wchodzi w skład Rady Fundacji.
 7. W posiedzeniach Kapituły Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji.
 8. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje na skutek:
  1. zakończenia kadencji;
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
  3. śmierci członka Zarządu.
 9. Poszczególni członkowie Kapituły Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.


Sposób Reprezentacji
§24.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa ustanowionego przez wszystkich członków Zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek zarządu Fundacji.Zmiana Statutu
§25.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.
§26.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych
 3. celach wskutek przejęcia jednej fundacji przez drugą. tj. przeniesienia całego majątku jednej osoby prawnej na inną osobę prawna.
 4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§27.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji.
§28.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


    §29.

O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.


§30.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.-

§31.

 1. Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania fundacji to jest 26.05.2011 r.
 2. W dniu 15 lipca w związku z połączeniem się Fundacji z Fundacją Zamek w Gniewie dokonano zmian w § 1 ustępach 2-5 oraz w § 31

Nasi sponsorzy